Slovníček pojmů a zkratek

Celkový počet záznamů: 1055
A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L    M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  Ú  V  W  X  Y  Z  Ž  Δ  ε  η  θ  λ  μ  ρ  

ZkratkaPopisJednotka
A Plocha m2
Absorpční chlazení nepřímo vytápěné Absorpční stroje (IFA) používají již vyrobené teplo v podobě teplé nebo horké vody, popřípadě spalin nebo páry pro vyhřívání nízkoteplotního vypuzovače (jednostupňové stroje), případně vysokoteplotního vypuzovače (dvoustupňové nebo třístupňové stroje).
Absorpční chlazení přímo vytápěné Absorpční chladicí stroje (DFA) používají jako napájecí energii palivo (zemní plyn, bioplyn, LTO atd.), které je spalováno v odpovídajícím hořáku vysokoteplotního vypuzovače.
Absorpční systém chlazení Absorpční systémy využívají tepelné energie k výrobě chladicího efektu. V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku během odpařování a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace.
AC Střídavý proud (střídavé motory)
AC/DC Střídavý proud/Stejnoměrný proud
ADCHZ Zkratka používaná pro adsorpční chladicí zařízení.
Adiabáta Křivka konstantní energie často vyznačována v h-x diagramu pro úpravu vzduchu. Po adiábatě probíhá vodní zvlhčování (chlazení) vzduchu.
Adiabatický děj Adiabatický děj je termodynamický děj, při kterém nedochází k tepelné výměně mezi plynem a okolím. Děj probíhá při dokonalé tepelné izolaci, takže soustava žádné teplo nepřijímá ani nevydává. Za adiabatický lze pokládat takový děj, který proběhne tak rychle, že se výměna tepla s okolím nestačí uskutečnit.
Ae Plocha venkovních konstrukcí m2
Aerace-samočinné větrání K větrání a výměně vzduchu dochází obdobným způsobem jako u  infiltrace s  tím rozdílem, že pro přívod a odvod vzduchu jsou vytvořeny zvláštní otvory v  různých výškách v místnosti. Tím je definován a zvětšen průtočný průřez . Při bezvětří je aerace iniciována pouze teplotním rozdílem vnitřního a vnějšího prostředí, při vyrovnání teplot je větrání neúčinné.
Aerosolové mikroklima Aerosoly se v ovzduší vyskytují ve formě buď pevných částic (prachů), nebo kapalných částic (mlhy). Pevné aerosoly jsou původu organického, anorganického, popř. smíšeného, s elektrickým nábojem kladným či záporným, s velikostí 0,1 až 100 mikrometrů, která zároveň limituje rychlost jejich gravitačního usazování v ovzduší v rozsahu 30 dnů až 4 sec.
AFC Palivové články s alkalickým elektrolytem
Agro pelety / alternativní pelety Agropelety se vyrábějí z přebytků/odpadu při zemědělské výrobě (např. ze slámy). Oproti dřevním peletám jsou levnější, ale mají vyšší popelnatost
AHU Anglický ekvivalent pro VZT jednotku (air handling unit).
AIVC Centrum větrání a infiltrace budov /Air Infiltration and Ventilation Centre/
Aktivní dům Také dům plusový. Dům, který je ještě úspornější než dům nulový. Pro aktivní domy je charakteristické, že vyprodukují více energie, než samy spotřebují. Dům si tak vydělá nejen na svůj provoz, ale zpětně třeba i na část své výstavby. Aktivní dům je vysoce ekologický, protože nezanechává žádnou uhlíkovou stopu. Je vybaven vlastními energetickými zdroji, které využívají těch nejmodernějších technologií dostupných na trhu a vyrobí více energie, než dům a jeho obyvatelé spotřebují. Na střeše plusového domu jsou umístěné fotovoltaické panely a solární kolektory pro ohřev vody. Jako doplňkový zdroj tepla slouží například kotel na biomasu. Po část roku, kdy je slunečního záření hodně a solární panely vyrábí energie přebytek, ji dům dodává do sítě. Důležitá je i správná orientace a tvar stavby - obytné místnosti by měly směřovat na jih.
Aktivní regulace Pitch U větrné turbíny využívá natáčení celého listu rotoru podle okamžité rychlosti větru.
AKU Akumulátor buď elektrické energie nebo většinou zkratka používána ve spojení s akumulací tepla do vody (akumulační nádrží).
Akumulace tepla Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za účelem jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.
Akustický tlak Je hluk v decibelech způsobný zařízením v určité vzdálenosti. Tlak se tedy udává např. v 1m, 3m od zařízení.
Amorfní transformátor Transformátor, jehož jádro je složeno z amorfních plechů vyrobených speciální technologií (metodou rychlého ochlazení). Transformátory s amorfními plechy mají nejnižší ztráty.
Anergie Anergie je energie nepřeměnitelná na jiný druh energie. Jedná se vlastně o vnitřní energie okolí.
Anhydrit Anhydrit je síran vápenatý (CaSO4). Ve stavebnictví používaný stále častěji do podlah místo betonové mazaniny (většinou pro podlahové vytápění). Na rozdíl od betonové mazaniny neobsahuje výztuž a je samonivelační. Dá se používat i v tenčích vrstvách než beton vyztužený kari sítěmi.
Anti–Freeze Funkce chránící zařízení (tepelné čerpadlo, odvlhčovač vzduchu) proti zamrznutí a je vhodná např. pro vysoušeče vzduchu používané v nevytápěných místnostech.
Anuloid Neboli hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu do hydraulické stbility promárního okruhu. Eliminuje se přebytek dynmaického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy. Tím je zejména zabráněno deformacím provozních charakteristik trojcestných směšovacích ventilů sekundáního okruhu topné soustavy.
AOV Automatický odvzdušňovací ventil
Apertura Otvor, kterým nesoustředěné sluneční záření vstupuje do zařízení, např. zasklením do kolektoru nebo oknem do místnosti.
Argon Chemická značka "Ar" je chemický prvek patřící mezi vzácné plyny, který se používá jako plnivo do zasklení dvoj/trojskel.
Armatura Technické příslušenství některých strojů a zařízení zajišťující jejich správnou činnost, obsluhu, kontrolu a ochranu. Jedná se o rozličné ventily, šupátka, vzdušníky a podobně.
Armatury (vodoinstalační) Vodní ventily, sprcha a její hadice a též všechny klapky, ventily, uzavírací a škrticí ventily, šoupátka atd.
Atmosférický fluidní kotel Fluidní kotel, v němž fluidní vrstva cirkuluje mezi vlastním spalovacím prostorem a vně umístěným cyklonovým odlučovačem.
Automatický kotel Kotel se samočinnou dodávkou paliva, s řízeným přísunem spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru
AZE Alternativní zdroj energie. Někdy také jako netradiční zdroje energie. Patří do skupiny obnovitelných zdrojů, ale pro svojí funkci potřebují energii z fosilních paliv. Například tepelné čerpadlo elektřinu z energetického mixu ČR (cca 60% uhlí) nebo kogenerační jednotka zemní plyn pro výrobu elektřiny. Pouze v případě, že tepelné čerpadlo 100 % odebírá energii ze sítě z obnovitelných zdrojů, lze v krajním případě i o tepelném čerpadle mluvit jako o obnovitelným zdroji.
Azeotropní směs chladiv Se chová jako homogenní (jednosložková) látka. Koncentrace roztoku složek zůstává při kondenzaci a vypařování konstantní. Při eventuálním úniku si zbytek chladiva v okruhu zachovává své původní vlastnosti.
Azimut kolektoru Odchylka orientace kolektoru od jihu; úhel, který svírá svislý průmět normály apertury kolektoru do vodorovné roviny s přímkou směřující od kolektoru k jihu (na severní polokouli) nebo k severu (na jižní polokouli); úhel se měří ve smyslu chodu hodinových ručiček na severní polokouli a proti smyslu na jižní polokouli; kladná hodnota od jihu na západ, záporná od jihu na východ.
Azimut Slunce Úhel, který svírá svislý průmět spojnice místa pozorovatele a momentální polohy Slunce do vodorovné roviny v místě pozorovatele s přímkou směřující od místa pozorovatele k jihu (na severní polokouli) nebo k severu (na jižní polokouli); úhel se měří ve smyslu chodu hodinových ručiček na severní polokouli a proti smyslu na jižní polokouli; kladná hodnota od jihu na západ, záporná od jihu na východ.